22. januar 2018
  |  Logg inn
Rett til grav og Feste av grav

Utdrag fra Gravferdslova

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdslova)

§ 6. Rett til grav.
Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren har bopel i kommunen.

Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på kirkegård i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav.

§ 14. Feste av grav.
Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i kirkegårdens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift.

Festerett til grav kan bare innehas av en person.

Festetiden skal ikke være lengre enn 20 år. Et feste kan fornyes dersom graven er holdt i hevd og fornyelse ikke vil vanskeliggjøre en forsvarlig drift av kirkegården.

§ 18. Opphør av feste.
Et feste opphører når festetiden er ute.

Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminne og lignende innretning fra kirkegården. Det som ikke er fjernet fra kirkegården innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller kirkegården.

§ 21. Vedtekter og avgifter.
Kirkelig fellesråd fastsetter vedtektene for kirkegårder. Vedtektene skal godkjennes av bispedømmerådet.

Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.
Gravferd/kirkegårder

Tilrettelegging av nye kistegraver på Gjøfjell kirkegård

Tilrettelegging av nye kistegraver på Gjøfjell kirkegård
Ved Gjøfjell kirkegård vil det i november 2017 foregå tilrettelegging av nye kistegraver på feltet mot parkeringsplassen ved Breidablikk. Vi bek...
Les mer..

NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende

NYE satser fra 1.7.2017: Festeavgift for grav og kostnad ved gravferd for utenbyds boende
Avgifter for feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet. Satser er samkjørt med de andre kommunene i Follo.  Fornyelser...
Les mer..

Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen

Budsjett 2018 - fellesrådets innspill til kommunen
Fellesrådet peker særlig på behov for økte stillingsresurser i forbindelse med økning i antall bisettelser og begravelser -  samt stort etterslep på ...
Les mer..

MUSIKK I GRAVFERD

MUSIKK I GRAVFERD
Les mer..

Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!

Hvordan ser ditt plantefelt ut? Spør oss om du er i tvil!
Ikke alle kjenner til reglene for hvordan det kan plantes og pyntes. Vi må dessverre fjerne busker som er satt opp på siden av gravstenen.
Les mer..

HJELP TIL STELL AV GRAV

HJELP TIL STELL AV GRAV
To firmaer tilbyr stell av graver 
Les mer..

Minnelunder for urner ved Nesodden kirkegård

Minnelunder for urner ved Nesodden kirkegård
Les mer..

TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED

TIL DEG SOM ER FESTER AV ET GRAVSTED
Les mer..

Informasjon om kirkegårdene i Follo

Informasjon om kirkegårdene i Follo
Ansvar for kirkegårdene, Frigrav og festeavgifter, Rettigheter og plikter, Fredningstid for grav, Gravminne, Plantefelt, Adferd på kirkegårdene, Ansva...
Les mer..

Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård

Utvidet fredningstid på felt O - Nesodden kirkegård
De siste tre-fire årene har mannskapet på kirkegården, i forbindelse med gravlegging på felt O, oppdaget at nedbrytingsprosessen på dette feltet ikke ...
Les mer..